Charta ochrany osobních údajů

mobile image

Skupina Klépierre, včetně každé ze společností, které skupinu tvoří, (dále jako „skupina Klépierre“) přikládá ochraně soukromí a údajů uživatelů jejích webových stránek a mobilních aplikací velkou důležitost. Tyto stránky zahrnují stránky o společnosti „www.klépierre.com“ a webové stránky a mobilní aplikace nákupních center provozovaných skupinou Klépierre. Snahou skupiny Klépierre je přijmout a dodržovat zásady přísně důvěrného charakteru informací v souladu s platnými předpisy.
Společnost Klépierre podléhá platným pravidlům o ochraně osobních údajů a zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 z 27. dubna 2016 (známé jako „GDPR“), stejně jako, na subsidiárním základě, pravidlům národního práva přijatým k jeho provedení.
Účelem této Charty ochrany osobních údajů (dále jako „charta“) je poskytnout všem dotčeným osobám (dále „vy“) jasné, jednoduché a ucelené informace o způsobu, kterým skupina Klépierre jako správce údajů shromažďuje a používá osobní údaje o vás (dále jako „osobní údaje“), a o prostředcích, které máte k dispozici ve spojení s takovým používáním a o výkonu vašich práv, které se k užívání váží. 

1. Kdy jsou vaše osobní údaje shromažďovány?

(i) Skupina Klépierre může shromažďovat vaše osobní údaje v rámci vaší návštěvy a vašeho používání jejích online služeb nebo takových služeb jejích partnerů, v rámci vaší zákaznické cesty pro tyto služby (např. prostřednictvím souborů cookies pro měření návštěvnosti) nebo v rámci vašich výměn informací s útvary skupiny Klépierre, a to zejména, když:
- vytváříte uživatelský účet nebo kandidátský prostor,
- se přihlašujete k odběru informačního zpravodaje nebo jakémukoliv jinému podobnému systému zasílání informací,
- se registrujete do soutěže nebo věrnostního programu,
- odpovídáte na průzkumy spokojenosti nebo
- požadujete kontakt s kontaktní osobou skupiny Klépierre.

Vaše osobní údaje také mohou být shromažďovány v souvislosti s vaším používáním jakýchkoliv jiných výrobků nebo služeb nabízených skupinou Klépierre, a to zejména v jejích nákupních centrech.
Takové osobní údaje jsou údaje, které poskytujete prostřednictvím formulářů, bez ohledu na to, zda jde o elektronické nebo papírové formuláře, zda jsou údaje poskytovány na webových stránkách nebo mobilních aplikacích, které skupina Klépierre poskytuje, nebo v terminálech instalovaných v nákupních centrech nebo v rámci odpovědí na otázky, které vám pokládají zaměstnanci skupiny Klépierre nebo poskytovatelé služeb, které k tomu skupina Klépierre autorizovala.

Při těchto příležitostech bere skupina Klépierre v úvahu principy minimalizace množství údajů a jejich ochrany, a to od fáze návrhu jednotlivých projektů a také standardně (záměrná a standardní ochrana osobních údajů). V důsledku toho jsou shromažďovány pouze relevantní, přiměřené a co do množství omezené informace k účelům, pro které jsou zpracovávány.

Osobní údaje vyžadované pro zpracování jsou označeny „! “ nebo „*“ na sběrném médiu. Kromě těchto případů můžete poskytnout veškeré údaje nebo jen část vašich osobních údajů, nebo je neposkytnout, přičemž berte v úvahu, že takové rozhodnutí by mohlo mít za následek omezení vašeho přístupu k určitým službám nebo výrobkům nabízeným skupinou Klépierre nebo jiných funkcí nabízených na jejích webových stránkách a mobilních aplikacích (např. v případě neuvedení vašeho data narození nebude možno vám elektronicky gratulovat k narozeninám). 

(ii) Napojení na sociální sítě
Naše webové stránky mohou používat napojení (pluginy) poskytovaná sociálními sítěmi (facebook.com, Instagram, twitter atd.). Tato napojení jsou identifikovatelná podle loga sociální sítě, které patří. Umožňují vám označit stránky těchto sítí ve vašich oblíbených položkách a sdílet tyto oblíbené položky s ostatními uživateli sítí.

Když navštívíte stránku, která obsahuje tyto pluginy, váš prohlížeč se připojí přímo na příslušné servery sociálních sítí. Integrované pluginy indikují sociální síti, že jste vstoupil(a) na příslušnou stránku na našich stránkách. Pokud jste připojen(a) k sociální síti, může být vaše návštěva přidána k vašemu účtu na sociální síti. Pokud interagujete s pluginy, např. kliknutím na tlačítko „sdílet“ na Facebooku, dojde k zaslání odpovídající informace přímo z vašeho prohlížeče na sociální síť Facebook, kde je taková informace uchována. I když nejste na danou sociální síť připojen(a), existuje možnost, že pluginy zašlou vaši IP adresu na tuto sociální síť.

Výše uvedený popis platí také pro použití funkce „JustAsk“, která vám umožňuje komunikovat se skupinou Klépierre přes Facebook Messenger.

Více informací o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany sociálních médií a vašich souvisejících právech a o tom, jak nastavit možnosti ochrany vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany soukromí každé z těchto sítí, včetně následujících:
Zásady ochrany soukromí sítě Twitter: přístupné zde
Zásady ochrany údajů sítě Facebook: přístupné zde
Zásady ochrany údajů sítě Instagram: přístupné zde 

(iii) Registrace, připojení prostřednictvím Facebooku
Nabízíme vám také možnost registrovat se na naše webové stránky za použití tlačítka pro registraci na Facebooku nebo prostřednictvím tlačítka „přihlásit“ (Login). Pokud si zvolíte vytvořit účet za použití vašeho účtu sociální sítě Facebook, pošle nám tato sociální síť po vašem předchozím odsouhlasení osobní údaje, které jste jí poskytl(a) (včetně, zejména, vašeho příjmení, jména, uživatelského jména, profilového obrázku, e-mailové adresy, pohlaví, data narození, vzdělání a profese), vaše poštovní kontaktní údaje (ulici, město, PSČ a zemi), vaše telefonní kontaktní údaje, vaše volby „to se mi líbí“ (např. stránky, filmy, hudbu, televizní programy), vaše zveřejnění, seznam vašich přátel a jiné informace, které jste označil(a) jako veřejné informace. 

(iv) Soubory cookies
Pokud prohlížíte naše stránky, mohou být do vašeho zařízení umístěny soubory cookies (do vašeho počítače, telefonu nebo tabletu), a to v souladu s volbami, které jste nastavil(a) a které můžete kdykoliv změnit.

Soubor cookie je malý textový soubor obsahující informace týkající se navigace na těchto webových stránkách, jehož hlavním účelem je zlepšit využitelnost stránky pro uživatele a nabídnout personalizované služby.

Na osobních počítačích jsou soubory cookies spravovány v internetovém prohlížeči.

Tyto soubory jsou buď krátkodobé (tzv. session cookies – v tomto případě bude soubor cookie automaticky vymazán při zavření prohlížeče) nebo dlouhodobé (v tomto případě soubor cookie zůstane uložen v zařízení, dokud neuplyne příslušné datum jejich expirace).

Zde jsou cookies používané našimi webovými stránkami. 

Jak přijmout nebo odmítnout soubory cookies?

Váš prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby byly soubory cookies do vašeho zařízení ukládány, nebo naopak odmítnuty, a to buď systematicky nebo v závislosti na subjektu, který je zaslal, nebo tak, abyste byl(a) informován(a), když dojde k uložení souboru cookie do terminálu tak, aby mohl být buď přijat nebo odmítnut.

Odstranění všech souborů cookies používaných prohlížečem, včetně těch, které používají jiné webové stránky, však může vést ke změně nebo ztrátě určitého nastavení nebo informací.

Konfigurace každého prohlížeče je jiná. Nesete odpovědnost za dodržení následujících instrukcí pro váš prohlížeč (odkazy jsou platné k datu poslední aktualizace této stránky):
– pokud používáte Internet Explorer
– pokud používáte prohlížeč Safari
– pokud používáte prohlížeč Chrome 
– pokud používáte prohlížeč Opera

Více informací o souborech cookies a důsledcích jejich používání naleznete, webových stránek Office for Personal Data Protection: https://www.uoou.cz/ 

Cookies

(v) Shromažďování údajů od partnerských třetích stran

Vaše osobní údaje nám také mohou být zasílány partnerskými třetími stranami tak, že můžete využívat našich informačních zpravodajů, nabídek, slev a jiných propagačních akcí. Zejména jde o společnosti, které nabízejí věrnostní programy, a o maloobchodní řetězce přítomné v nákupních centrech skupiny Klépierre. Stejně jako u veškerého zpracovávání osobních údajů, bez ohledu na jeho zdroj, bereme v úvahu, že určité požadavky vyplývají z platných předpisů, zejména pak požadavky minimalizace a ochrany, a to jak záměrné, tak standardní. V důsledku toho jsou shromažďovány pouze relevantní, přiměřené a co do množství omezené informace k účelům, pro které jsou zpracovávány.

Upozorňujeme, že v takových případech pro vás mohou platit zásady ochrany osobních údajů daných partnerů, které jim umožňují převést vaše osobní údaje na skupinu Klépierre. 

Cookies used on the website

2. Na jakém právním základě jsou vaše údaje zpracovávány? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány skupinou Klépierre pouze v případech dovolených platnými předpisy, při platnosti zejména následujících podmínek:
- pokud jste vyjádřil(a) svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru informačního zpravodaje, nabídek našich partnerů atd.),
- pokud je to nezbytné ke splnění smlouvy nebo realizaci předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost (např. žádost ve skupině Klépierre),
- pokud je to nutné z důvodu plnění právních nebo regulatorních závazků skupiny Klépierre (např. v rámci boje proti podvodům),
- v případě, že zpracování vašich osobních údajů je ospravedlněno legitimními zájmy skupiny Klépierre nebo příjemců (např. v případě opatření na zajištění informační bezpečnosti), a to při zajištění adekvátních záruk ochrany údajů. 

V každém z případů je poskytnuta jasná informace v souladu s platným právem.

Tímto informujete, že pro děti mladší 17 let musí být tento souhlas dán a autorizován zákonným zástupcem.

Pokud zákonný zástupce zjistí, že skupině Klépierre byly dítětem poskytnuty osobní údaje bez příslušného souhlasu, může zákonný zástupce po skupině Klépierre žádat, aby tyto osobní údaje vymazala postupem popsaným v bodě 7.2 této charty. 

3. Za jakými účely jsou vaše osobní údaje shromažďovány? 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány ke specifickým, výslovným a legitimním účelům.

V závislosti na konkrétním případu mohou být vaše osobní údaje používány pro následující účely:
- abyste mohl(a) požadovat a obdržet informace o skupině Klépierre nebo o jednom z jejích subjektů, o nákupním centru skupiny Klépierre nebo o výrobcích a službách nabízených skupinou Klépierre nebo jejími partnery,
- abyste se mohl(a) přihlásit k odběru zpravodaje nebo do jakéhokoliv jiného systému odběru informací,
- abyste si mohl(a) vytvořit a spravovat uživatelský účet na webových stránkách nákupního centra provozovaného skupinou Klépierre tak, abyste mohl(a) využívat informace, výrobky a/nebo služby nebo jakékoliv jiné výhody nabízené skupinou Klépierre, nákupním centrem nebo jejich partnery,
- za účelem odpovědi na vaši žádost o pronájem stálé místnosti nebo dočasného prostoru v nákupním centru, které patří skupině Klépierre,
- za účelem účasti v průzkumech spokojenosti, analýzách a statistikách prováděných za účelem zlepšování našich výrobků a služeb či znalosti našich zákazníků a možných budoucích zákazníků,
- za účelem zpracování vaší žádosti o zaměstnání v rámci skupiny Klépierre,
- za účelem správy našich věrnostních programů,
- za účelem zlepšování uživatelského prostředí a/nebo abychom vám mohli nabídnout na míru šité a personalizované služby.

Žádné vaše osobní údaje nejsou v současnosti zpracovávány za účelem přijímání automatizovaných rozhodnutí o vás, včetně profilování. Skupina Klépierre vám nicméně bude moci zasílat personalizovanou reklamu a jiné specifické nabídky založené na vašich vlastních osobních informacích a analýze vašeho uživatelského chování a, zejména, na spotřebitelských preferencích, které jste nám oznámil(a). Toto profilování můžete kdykoliv odmítnout za podmínek popsaných v čl. 7 níže.

Skupina Klépierre také může použít vaše osobní údaje k administrativním účelům nebo k jakýmkoliv jiným účelům, které jsou stanoveny platnými právními předpisy (např. abychom vás informovali o podstatné změně této charty). 

4. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů? 

Vzhledem k důvěrnému charakteru vašich osobních údajů mohou k vašim údajům přistupovat pouze osoby řádně autorizované skupinou Klépierre s ohledem na jejich funkci, čímž není dotčena případná povinnost předat údaje v rozsahu požadovaném platnými předpisy.

Všechny osoby, za které je skupina Klépierre odpovědná a které mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázány dohodou o mlčenlivosti a jsou vůči nim uplatněna disciplinární opatření a/nebo jiné sankce, pokud nedodrží tento závazek mlčenlivosti.

Mezi tyto osoby patří autorizovaný personál v rámci skupiny Klépierre a konkrétněji, v závislosti na případu, nákupní, marketingové, obchodní, administrativní, účetní, logistické a IT oddělení, oddělení lidských zdrojů, oddělení vztahů se zákazníky a jejich vedoucí pracovníci.

Naši autorizovaní poskytovatelé služeb mohou být také požádáni, aby zpracovávali vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění služeb, které jim svěříme: mezi tyto poskytovatele patří zejména poskytovatelé služeb odpovědní za provádění průzkumů spokojenosti, monitorování názorů zákazníků, organizování soutěží, správu vztahů se zákazníky, správu věrnostních programů, zasílání marketingových e-mailů a analýzu chování zákazníků. Tímto informujeme, že správa našich webových stránek a mobilních aplikací je v současnosti prováděna následujícím poskytovatelem služeb, který pro nás zpracovává vaše osobní údaje jako subdodavatel: Proximity - 52 Avenue Emile Zola 92100 Boulogne-Billancourt - France – 01 41 23 41 23.

Na základě vašeho předchozího a výslovného souhlasu mohou být vaše osobní údaje poskytovány našim partnerům také pro marketingové účely a abyste mohl(a) využívat jejich informační zpravodaje, slevy, nabídky a jiné propagační akce. Těmito partnery jsou stálé nebo dočasné značky přítomné v nákupních centrech provozovaných skupinou Klépierre.

Vaše osobní údaje také mohou být předány za účelem plnění právních a regulatorních požadavků, rozhodnutí soudů, předvolání nebo v rámci právních řízení, pokud je to vyžadováno platným právem.

Konečně mohou být vaše osobní údaje předávány v případě, že je majetek skupiny Klépierre prodán nebo převeden na třetí obchodní společnost.

V případě, že jsou údaje používány poskytovateli služeb se sídlem mimo Evropskou unii, skupina Klépierre se zavazuje zajistit, že budou přijata adekvátní opatření k zajištění toho, aby měly vaše osobní údaje adekvátní úroveň ochrany (zejména díky standardním smluvním doložkám Evropské komise, vnitropodnikovým pravidlům a štítu ochrany osobních údajů ustaveném mezi Evropskou unií a Spojenými státy). 

5. Jak je chráněna bezpečnost vašich osobních údajů? 

Skupina Klépierre se maximálně snaží chránit a zabezpečit vaše osobní údaje tak, aby bylo zajištěno jejich utajení a aby bylo zabráněno jejich zkreslení, poškození, zničení nebo vyzrazení neoprávněným třetím stranám.

V případech, kdy je poskytnutí údajů třetím stranám nezbytné a oprávněné, skupina Klépierre zajistí, že takové třetí strany zaručí stejnou úroveň ochrany, jako je úroveň zajišťovaná skupinou Klépierre, přičemž budou skupinou Klépierre vyžadovány smluvní záruky pro zajištění zejména toho, že budou údaje zpracovávány výhradně k povoleným účelům, a to při zajištění nezbytné důvěrnosti a zabezpečení údajů.

Skupina Klépierre zavádí technická a organizační opatření k zajištění, že budou osobní údaje uchovávány co nejbezpečněji po dobu nezbytnou ke splnění zamýšlených účelů a v souladu s platným právem.

Přestože skupina Klépierre podniká veškeré přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů, žádná přenosová nebo úložná technologie není naprosto spolehlivá.

V souladu s platnými evropskými předpisy platí, že v případě narušení zabezpečení osobních údajů, které by mohlo představovat značné riziko pro práva a svobody dotčených osob, má skupina Klépierre povinnost oznámit takový případ příslušnému orgánu dohledu a, pokud je to uvedenými předpisy vyžadováno, i dotčeným osobám (a to, v závislosti na povaze případu, buď jednotlivě nebo hromadně).

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, jste povinni být opatrní a zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a zařízením (počítači, chytrému telefonu, tabletu atd.), zejména tím, že si zvolíte silné heslo.

Webové stránky a mobilní aplikace skupiny Klépierre mohou dále obsahovat odkazy na stránky třetích stran, které by vás mohly zajímat (např. sociální sítě). Skupina Klépierre nemá kontrolu nad obsahem webových stránek těchto třetích stran nebo nad postupy těchto třetích stran, pokud jde o ochranu osobních údajů, které mohou shromažďovat. V souladu s tím skupina Klépierre nepřijímá žádnou odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito třetími stranami, které také nepodléhá této chartě. Je vaší odpovědností obstarat si informace o zásadách ochrany osobních údajů těchto třetích stran. 

6. Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány? 

Skupina Klépierre uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu potřebnou k dosažení zamýšlených účelů, za dodržení zákonných podmínek archivace a závazků některé údaje držet a/nebo anonymizovat.
Pro následující širší kategorie osobních údajů uplatňujeme následující lhůty, po které údaje uchováváme:
• Osobní údaje od zákazníků/pravděpodobných budoucích zákazníků: tyto údaje jsou uchovávány, dokud uživatel zůstává aktivní a nejdéle po dobu 3 let po posledním kontaktu s uživatelem.
• Osobní údaje o připojení: maximálně 1 rok od připojení.
• Cookies: maximálně 13 měsíců od vložení do prohlížeče.
• Osobní údaje žadatelů o zaměstnání (personální oddělení): po dobu nutnou ke zpracování žádosti a, v případě negativního výsledku, maximálně po dobu 2 let po posledním kontaktu (pokud kandidát nesouhlasí s delší dobou uchování údajů).

7. Jaká jsou vaše práva ohledně vašich osobních údajů a jak je můžete vykonávat?

7.1 (i) Vaše práva
Při platnosti omezení stanovených platnými předpisy máte ohledně vašich osobních údajů následující práva:

➢ Právo být informován o zpracování vašich osobních údajů

Skupina Klépierre usiluje o to, aby vám v jasné a jednoduché podobě poskytla stručné, transparentní, úplné a snadno dostupné informace o podmínkách, za kterých jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

➢ Právo přístupu k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a vymazání (nebo-li „právo být zapomenut“)

Právo přístupu vám umožňuje obdržet od skupiny Klépierre potvrzení, zda vaše osobní zpracováváme či nikoliv, a o podmínkách tohoto zpracovávání, stejně jako obdržet kopii těchto údajů (za další kopie je skupina Klépierre oprávněna požadovat platbu za přiměřené náklady na základě výše vzniklých administrativních nákladů). Pokud je takový požadavek podán elektronicky, jsou informace poskytnuty v obvyklém elektronickém formátu, pokud nepožadujete něco jiného.

Máte také právo, aby skupina Klépierre urychleně opravila osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nekompletní.

Konečně, s výjimkami stanovenými platným právem (např. uchování údajů nezbytné ke splnění právní povinnosti), máte právo požádat skupinu Klépierre o okamžité vymazání vašich osobních údajů z jednoho z následujících důvodů:
- vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány,
- přejete si stáhnout váš souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů založeno (tam, kde je takový souhlas poskytován) a neexistuje žádný jiný základ pro další zpracovávání údajů,
- máte podezření a můžete doložit, že vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu s právem,
- vaše osobní údaje musí být vymazány v důsledku plnění právní povinnosti. 

➢ Právo omezit zpracování vašich osobních údajů

Platné předpisy stanovují, že toto právo může být uplatněno v určitých případech, včetně, zejména, následujících:
- pokud rozporujete přesnost vašich osobních údajů, a to po dobu vyžadovanou k ověření přesnosti informací,
- pokud si myslíte a můžete doložit, že je zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právem, a to v případě, že nechcete provést vymazání osobních údajů, ale pouze požadujete omezení zpracování,
- pokud skupina Klépierre již nepotřebuje vaše osobní údaje, ale vy je stále potřebujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu vašich zákonných práv,
- pokud vznesete námitky proti zpracování založeném na legitimním zájmu správce údajů, a to po dobu vyžadovanou pro ověření, zda legitimní zájmy správce údajů převažují nad vašimi zájmy.

➢ Právo vznést námitky proti marketingu (včetně profilování)

Můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů k marketingovým účelům. Můžete také vznést námitky pouze proti profilování. V tomto případě již nebudete dostávat personalizované nabídky. 

➢ Práva na přenositelnost vašich osobních údajů
Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo smlouvě, právo na přenositelnost údajů vám umožňuje přijímat osobní údaje, které jste poskytl(a) skupině Klépierre ve strukturovaném, obecně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto osobní údaje jinému správci údajů, aniž by tomu skupina Klépierre mohla nějak bránit.
Kde je to technicky možné, můžete požadovat, aby skupina Klépierre zaslala tyto osobní údaje přímo jinému správci údajů. 

➢ Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud skupina Klépierre zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, může být tento souhlas kdykoliv odvolán za použití prostředků, které k tomuto účelu máte k dispozici (hypertextový odkaz a/nebo postup uvedený v bodě 7.2 této charty). Odvolání vašeho souhlasu však je, v souladu s platným právem, platné pouze do budoucnosti, a proto takové odvolání nemůže zpochybnit zákonnost zpracování prováděného před tímto odvoláním.

➢ Právo podat námitku příslušnému orgánu pro dohled

Pokud jste přes úsilí skupiny Klépierre uchovat důvěrný charakter vašich osobních údajů přesvědčen(a), že vaše práva nejsou respektována, máte nárok podat námitku orgánu dohledu.

Seznam orgánů dohledu je k dispozici na webových stránkách Evropské komise. 

➢ Právo rozhodnout o tom, co se s vašimi údaji stane po vaší smrti
Konečně máte právo rozhodnout o tom, co se stane s vašimi posmrtnými osobními údaji tím, že k tomu stanovíte obecné nebo specifické pokyny. Skupina Klépierre se zavazuje jednat v souladu s těmito pokyny.
V případě nevydání takových pokynů skupina Klépierre uznává práva dědiců vykonávat určitá práva, zejména právo přístupu k údajům, pokud je to nezbytné pro vypořádání pozůstalosti po zesnulém a dále práva vznést námitky proti uzavření uživatelského účtu zesnulého a námitky proti zpracování údajů zesnulého. 

7.2 (ii) Postupy pro výkon vašich práv

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této charty a/nebo pokud chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete vaše údaje kdykoliv změnit prostřednictvím stránky „Můj účet“ nebo se na nás obrátit se specifickými otázkami (které nejsou pokryty nabídkou na stránce „Můj účet“), a to e-mailem nebo poštou zasláním dopisu, ke kterému je přiložena kopie jakéhokoliv dokladu totožnosti, na následující kontakty:

Jméno místního pověřence pro ochranu osobních údajů + emailová adresa

Email: GDPR.CeskaRepublika@klepierre.com

Skupina Klépierre se zavazuje odpovědět vám co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Pokud to bude nezbytné, lze tuto dobu prodloužit o dva měsíce, a to v závislosti na složitosti a počtu žádostí zaslaných skupině Klépierre. V tomto případě budete o tomto prodloužení a jeho důvodech informován(a).

Pokud je vaše žádost podána v elektronické formě, budou vám, kdykoliv je to možné, informace poskytnuty také elektronicky, pokud jste výslovně nežádal(a) o jiný způsob.

Pokud skupina Klépierre neodpoví na vaši žádost, bude vás informovat o důvodech nečinnosti, přičemž budete mít možnost podat námitku orgánu dohledu a/nebo zahájit právní řízení. 

 

8.  Oprávnění k použití

 

Společnost Klépierre (dále jen „Klépierre“) hodlá použít jednu nebo více vašich fotografií zveřejněných na vaší stránce na Instagramu („fotografie“ a „vy“/„vaše“) za účelem propagace nákupních center, která provozuje.

 

Společnost Klépierre vás kontaktovala přidáním komentáře k fotografii/fotografiím na vašem instagramovém účtu.

 

Účelem tohoto oprávnění je určit podmínky, za kterých společnosti Klépierre povolujete fotografii/fotografie používat.

 

(i) Média pro šíření

Povolujete jakoukoli reprodukci a/nebo zobrazení a/nebo šíření fotografie/fotografií společností Klépierre bez omezení objemu na následujících médiích:

 

-        na jakékoli internetové stránce, kterou vlastní nebo provozuje společnost Klépierre nebo kterákoli společnost patřící do skupiny Klépierre,

-        na digitálních obrazovkách („sociální zdi“) obchodních center provozovaných společností Klépierre nebo kteroukoli společností patřící do skupiny Klépierre,

-        ve zpravodajích zasílaných společností Klépierre nebo kteroukoli společností, která je součástí skupiny Klépierre, za účelem propagace obchodních center.

 

Toto oprávnění zahrnuje také jakoukoli reprodukci a/nebo zobrazení a/nebo šíření vašeho snímku, který může být na fotografii/fotografiích reprodukován.

 

(ii) Doba používání

Toto oprávnění se uděluje celosvětově na dobu 18 měsíců od prvního použití.

 

Fotografii/fotografie může použít kterákoli společnost patřící do skupiny Klépierre.

 

(iii) Práva třetích stran

Zaručujete společnosti Klépierre, že fotografie neobsahuje/neobsahují nic, co by mohlo porušovat práva třetích stran, zejména práva duševního vlastnictví nebo práva k obrazovému záznamu, a dáváte společnosti Klépierre záruku proti případnému postihu nebo kroku, který může být z jakéhokoli důvodu uplatněn jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, jež se domnívá, že musí k fotografii/fotografiím prosazovat případná práva.

 

Potvrzujete, že jste si před udělením oprávnění k použití fotografii/fotografie ze strany společnosti Klépierre přečetli tyto podmínky.

 

Toto oprávnění se formálně potvrzuje komentářem „Ano, následovaným názvem obchodního centra“ nebo jakoukoli jinou rovnocennou frází zveřejněnou v reakci na komentář společnosti Klépierre k fotografii/fotografiím.

 

(iv) Žádost o odstranění fotografie 

O odstranění zveřejněné fotografie můžete kdykoli požádat zasláním žádosti na adresu ks_marketingdigital@klepierre.com. Tato žádost musí obsahovat:

-        uživatelské jméno pro Instagram/Facebook

-        adresu URL nebo snímek obrazovky s fotografií, která má být odstraněna, pokud bylo sdíleno více fotografií

9. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tato charta se řídí francouzským právem. V případě sporu a v případě, že nelze dosáhnout smírného řešení tohoto sporu, bude příslušný soud určen podle platného procesního práva.