Všeobecné podmínky používání

mobile image

Jakékoliv užití těchto webových stránek a, kde to připadá v úvahu, mobilní aplikace (dále souhrnné označovaných jako „digitální platforma“ ), stejně jako registrace do platformy Klépierre, jsou považovány za bezpodmínečné přijetí těchto podmínek uživatelem. Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že některé služby nabízené digitální platformou mají specifické podmínky používání, které doplňují tyto všeobecné podmínky.

1. ÚČEL DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Účelem digitální platformy je poskytnout všeobecné informace o regionálním nákupním centru [Nový Smíchov, Plzeň Plaza] a jeho značkách, o věrnostním programu pro držitele VIP karty a o věrnostním programu platformy Klépierre, a dále umožnit uživatelům zaregistrovat se do věrnostního programu s VIP kartou a do platformy Klépierre.

Žádné informace obsažené v digitální platformě v žádném případě nejsou nabídkou na uzavření smlouvy, návrhem na koupi nebo návrhem na prodej, pokud není stanoveno něco jiného.

2. PŘÍSTUP DO DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Společnost Klépierre Management nemůže zaručit, že bude digitální platforma fungovat nepřetržitě a bez jakýchkoliv chyb. Společnost se pouze zavazuje vyvinout maximální úsilí (závazek alokovat potřebné prostředky směřující k dosažení cíle), pokud jde o provoz a nepřetržitý chod digitální platformy a nabízených služeb. Společnost Klépierre Management neponese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, která je výsledkem používání digitální platformy, bez ohledu na její příčinu. Zejména neponese společnost Klépierre Management jakoukoliv odpovědnost za podvodné narušení údajů nebo podvodný přístup k nim a/nebo za náhodný přenos viru prostřednictvím digitální platformy. Podobně nemůže být činěna odpovědnou za situace, které lze přičíst působení vyšší moci, selháním a technickým problémům hardwaru, programu a softwaru nebo sítě internet, které mohou způsobit, že bude činnost digitální platformy pozastavena nebo přerušena, a to jako celek nebo její část.

Společnost Klépierre Management si vyhrazuje právo modifikovat, pozastavit, omezit nebo přerušit přístup k celé digitální platformě nebo její části, včetně, zejména, pokud jde o obsah, funkcionality a časy dostupnosti, a to bez předchozího oznámení. Muže tak učinit kdykoliv, zejména za účelem údržby nebo aktualizace digitální platformy.

3. REGISTRACE DO PLATFORMY KLÉPIERRE

3.1 Webové stránky a, kde to připadá v úvahu, aplikace nabízejí uživatelům přístup do platformy Klépierre. Kterýkoliv uživatel, který si přeje zaregistrovat se do platformy Klépierre, je povinen si přečíst tyto podmínky používání a je povinen je přijmout. Zaškrtnutím políčka „četl(a) jsem všeobecné podmínky používání a souhlasím s nimi“, uživatel potvrzuje, že přijímá a bude dodržovat tyto podmínky používání.

Každý uživatel se smí registrovat pouze jednou.

Za jakékoliv používání platformy Klépierre dětmi nesou plnou odpovědnost zákonní zástupci těchto dětí.

Z tohoto důvodu musí rodiče, kteří si přejí umožnit svým dětem přístup k platformě Klépierre, pomoci těmto dětem vytvořit příslušný účet a dohlížet na jejich přístup k platformě. Je odpovědností zákonného zástupce určit, zda jsou jakékoliv informace a obsah publikované na digitální platformě vhodné pro jejich děti.

3.2. Registrace do platformy Klépierre provozované vedením společnosti Klépierre umožnuje uživatelům:

- využívat reklamní nabídky, jejichž podmínky jsou pro každou z nich specificky určeny,

- dostávat informační zpravodaj platformy Klépierre,

- využívat služby digitální platformy vyhrazené výlučně pro cleny platformy Klépierre,

- přidávat komentáře ke článkům zveřejněným ve vyhrazených sekcích digitální platformy.

3.3. Pro registraci do platformy Klépierre musí uživatel vyplnit registrační formulář, který je k dispozici online na digitální platformě a který specifikuje povinné informace, které je třeba uvést. Uživatel je zejména povinen nastavit uživatelské jméno a heslo, pod kterými bude přistupovat ke svému členskému účtu.

Uživateli bude na e-mailovou adresu uvedenou na formuláři zaslán email potvrzující registraci.

Registrace poskytuje uživateli status clena platformy Klépierre a přístup ke službám uvedeným v bode 3.1.

Členové platformy Klépierre mohou kdykoliv změnit informace o sobe prostřednictvím stránky „můj účet“. Mohou také požadovat odhlášení ze svého členství v platformě Klépierre, a to na následující adrese dpo.ceskarepublika@klepierre.com.

3.4 Pokud nebudou povinné informace poskytnuty, registrace nebude možná. Uživatel se zavazuje zajistit, že budou informace poskytnuté prostřednictvím formuláře kompletní a přesné. Jakákoliv registrace na základe zjevně nesprávných informací muže být odstraněna. Uživatelé se také zavazují, že své uživatelské jméno a heslo uchovají v přísném utajení. Jakékoliv připojení prostřednictvím uživatelského jména a hesla bude považováno za připojení učiněné uživatelem.

V případě podvodného použití, ztráty, zničení nebo krádeže uživatelského jména a hesla je musí uživatel co nejdříve změnit prostřednictvím digitální platformy. Společnost Klépierre Management nenese odpovědnost za následky takového podvodného použití, ztráty, zničení nebo krádeže.

Společnost Klépierre Management se muže rozhodnout pozastavit členství nebo vyloučit clena v případě porušení těchto všeobecných podmínek používání.

3.5 Závazky členů

Členové platformy Klépierre se zavazují:

- vytvořit a používat pouze jeden účet,

- poskytovat pouze přesné a aktuální informace,

- při jakékoliv výměně informací s jinými cleny nebo s digitální platformou respektovat ostatní cleny, být zdvořilí a neagresivní

- dodržovat specifické podmínky platné pro každou nabídku nebo operaci navrženou na digitální platformě.

3.6 Zveřejňování obsahu

Členům platformy Klépierre muže být nabídnuta možnost publikovat komentáře ke článkům zveřejněným v určených sekcích digitální platformy.

Uživatelé jsou sami výlučně odpovědní za obsah, který umístí na digitální platformu, stejně jako za texty a/nebo názory, které formulují. Zejména se zavazují zajistit, že takové údaje nemohou poškodit legitimní zájmy jakékoliv třetí strany.

V tomto ohledu se zavazují, že:

- nebudou kohokoliv hanobit, obtěžovat, sledovat, urážet, komukoliv nadávat nebo vyhrožovat nebo porušovat práva jiných subjektu,

- nebudou se vyjadřovat sprostě, používat např. urážky,

- nebudou agresivní,

- nebudou propagovat jakoukoliv značku, obchod, aktivitu, produkt nebo službu.

- nebudou schvalovat zločiny proti lidskosti ani nebudou podněcovat rasovou nenávist nebo pedofilii,

- nebudou vytvářet falešnou identitu ani neodcizí totožnost třetí strany,

- nebudou šířit viry, trojské koně, logické bomby nebo jakékoliv jiné škodlivé nebo destruktivní programy,

- nebudou narušovat fungování digitální platformy,

- nebudou porušovat soukromí a práva osob, které mohou být identifikovány v příslušném obsahu,

- obecně nebudou umísťovat prvky, které porušují práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran, zejména práva k ochranným známkám, právo na ochranu soukromí nebo autorská práva.

Uživatel převezme za společnost Klépierre Management odpovědnost za jakoukoliv újmu v důsledku jakékoliv žaloby založené přímo nebo nepřímo na takových komentářích a/nebo údajích, která by byla podána proti vedení společnosti Klépierre ze strany jakéhokoliv subjektu. Zejména se zavazují zaplatit jakékoliv částky, které jsou výsledkem jakékoliv žaloby třetí strany proti společnosti Klépierre Management, a to včetně právních nákladu a nákladu na právní zastoupení.

3.7 V souladu s platnými předpisy nenese společnost Klépierre Management odpovědnost za obsah umístěný online na digitální platformě jejími uživateli. Společnost však disponuje moderátory, jejichž úlohou je moderovat příspěvky uživatelů. Moderace je prováděna po zveřejnění (ex post). Volba následného moderování ex post byla učiněna z důvodu praktické nemožnosti, v důsledku okamžitého charakteru a objemu obsahu, provádět obecnou preventivní ex ante kontrolu veškerého obsahu. Vzhledem k tomu, že princip ex post moderace podporuje svobodu projevu uživatelů, každý z uživatelů musí přijmout odpovědnost a zajistit soulad se základními právními a regulatorními ustanoveními, jako jsou např. ty, na které odkazuje tento článek. V souladu s tím tímto informujeme uživatele, že společnost Klépierre Management si vyhrazuje právo vymazat veškerý obsah nebo jeho část, a to kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího varování nebo odůvodnění. Uživatel není v tomto ohledu oprávněn vznášet jakékoliv nároky. Uživatelé, kteří jsou překvapeni nebo šokováni obsahem umístěným jiným uživatelem, mohou moderátora kontaktovat přímo na následující adrese: [Kontaktní emailová adresa pro danou zemi]

4. ZÁRUKY

Uživatel převezme za společnost Klépierre Management, stejně jako za všechny subjekty, které se podílejí na tvorbě, výrobě a distribuci digitální platformy, jakoukoliv odpovědnost za jakýkoliv nárok, jakékoliv náklady a výdaje, které jsou důsledkem porušení těchto podmínek nebo které vznikly v souvislosti s používáním digitální platformy.

Veškeré informace a údaje poskytnuté uživatelem jsou poskytovány na výhradní odpovědnost uživatele, pričemž se takový uživatel zavazuje převzít za společnost Klépierre Management odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu, která v důsledku toho muže vzniknout, a takovou škodu příslušným způsobem nahradit.

Uživatel je výlučně odpovědný za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu nebo újmu, bez ohledu na to, zda jde o hmotnou nebo nehmotnou újmu nebo škodu, kterou způsobí digitální platformě v důsledku zákonného nebo nezákonného použití služby poskytované platformou. V případech uvedených výše se uživatel zavazuje odškodnit společnost Klépierre Management v případě, že jí bude nařízeno zaplatit náhradu škody, a to včetně přiměřených nákladu na právní zastoupení, které by byla nucena vynaložit. Uživatel se dále zavazuje nahradit společnosti Klépierre Management náklady, které společnost vynaložila na nápravu způsobené škody.

5. ODPOVĚDNOST

Společnost Klépierre Management nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou škodu, která muže vzniknout v důsledku přístupu na digitální platformu nebo jejího užití nebo informací obsažených v této platformě, a to bez ohledu na jejich povahu. Zejména platí, že informace značek ohledně jejich výrobku nebo služeb jsou poskytované na jejich výhradní odpovědnost, přičemž nemohou jakkoliv činit odpovědnou společnost Klépierre Management.

Společnost Klépierre Management odmítá jakoukoliv odpovědnost za správnost rozhodnutí a opatření, která byla přijata uživateli výhradně na základe informací zveřejněných na digitální platformě.

Společnost Klépierre Management nenese jakoukoliv odpovědnost v případě, že některý uživatel utrpí škodu, zejména škodu v důsledku ztráty, poškození nebo narušení souboru nebo přenosu viru, které mohou infikovat jeho počítačové vybavení nebo jakýkoliv jiný majetek, pokud dojde k připojení a/nebo prohlížení a/nebo použití digitální platformy.

Uživatel uznává, že přenos dat přes internet je záležitostí relativní technické spolehlivosti a že samotná data nejsou chráněna proti možnému zneužití. Za těchto podmínek jsou uživatelé plne odpovědní za sdělování hesel nebo jakýchkoliv jiných důvěrných údajů a, obecně, jakýchkoliv citlivých informací.

Uživatelé nesou odpovědnost za přijetí veškerých adekvátních opatření za účelem ochrany svých údajů a zařízení před nákazou viry, jako je např. pokus o proniknutí do jejich počítačového systému třetími stranami prostřednictvím služeb digitální platformy.

Uživatel uznává, že je jeho zařízení připojeno k internetu na jeho výhradní odpovědnost a že v důsledku toho společnost Klépierre Management nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, ke které muže dojít v průběhu připojení zařízení.

Při plném vědomí výše uvedeného se uživatel v důsledku toho vzdává svých práv činit společnost Klépierre Management odpovědnou za jednu nebo více skutečností nebo událostí zmíněných výše.

6. AKTUALIZACE

Společnost Klépierre Management vynakládá přiměřené úsilí, aby na své digitální platformě předkládala aktuální informace. Veškeré informace, které jsou k dispozici osobám přistupujícím na digitální platformu, byly vybrány k přesně specifikovanému datu.

Takové informace mohou vyžadovat aktualizaci, která však k datu, kdy jsou informace prohlíženy, nemusela, z technických nebo netechnických důvodů, proběhnout, nebo mohou podléhat změnám. Společnost Klépierre Management nenese odpovědnost za jakékoliv chyby nebo jakákoliv opomenutí.

7. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Na digitální platformě mohou být uvedeny odkazy na jiné stránky. Webové stránky, na které tyto odkazy vedou, jsou, pokud není určeno něco jiného, nezávislé na digitální platformě a na společnosti Klépierre Management. Společnost Klépierre Management nemůže žádným způsobem nést odpovědnost za obsah takových webových stránek, za jakoukoliv škodu v důsledku připojení k takovým webovým stránkám, za informace, které takové stránky obsahují, nebo za jakékoliv transakce, které mohou proběhnout za jejich použití, za které je výhradně odpovědný subjekt publikující stránky.

Jakýkoliv hypertextový odkaz umožňující přístup na digitální platformu nebo na jakoukoliv z jejích stránek nebo na jakýkoliv z jejích prvku vyžaduje předchozí písemné povolení od společnosti Klépierre Management.

8. PRVKY UMOŽŇUJÍCÍ SDÍLENÍ SE SOCIÁLNÍMI SÍTEMI

Digitální platforma nabízí funkcionality pro sdílení určitého obsahu na sociálních sítích. Uživatel se zavazuje nezneužít význam obsahu nebo poškozovat image společnosti Klépierre Management. V každém případě je toto sdílení prováděno na výlučnou odpovědnost uživatele. Vzhledem k tomu, že společnost Klépierre Management není publikačním subjektem uvedených sociálních sítí, které jsou nezávislé, nemůže být činěna odpovědnou za jakékoliv důsledky spojené s používáním takových platforem.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Digitální platforma zahrnuje různé způsoby zpracování osobních údajů. Více informací o tomto zpracování najdete v naší Chartě ochrany osobních údajů.

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Digitální platforma a zejména všechny vizuální prvky, stejně jako prezentace a obsah všech článku, tiskových zpráv a obecně všech informací, které se objevují na digitální platformě, jsou výlučným majetkem společnosti Klépierre Management nebo třetích stran, se kterými uzavřela dohody umožňující zveřejnění. Uživatel nemá právo reprodukovat, šířit nebo, obecně řečeno, využívat takové prvky nebo obsah jakýmikoliv prostředky bez výslovného předchozího souhlasu společnosti Klépierre Management.

11. ZMĚNA TĚCHTO PODMÍNEK

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny. Každá nová verze bude zveřejněna na digitální platformě. Platná verze je verze, která je v platnosti v den, kdy uživatel použije digitální platformu, přičemž tyto podmínky jsou pro uživatele závazné.

 

12. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

V případě, že bude jakékoliv ustanovení těchto podmínek považováno za nevynutitelné v důsledku platného práva, uživatel a společnost Klépierre Management souhlasí, že ho v dobré víře znovu dojednají tak, aby byly chráněny hospodářské podmínky, z nichž těží a které budou co nejblíže podmínkám ve zmíněném ustanovení, které se stalo nevynutitelným.

Pokud se jim nepodaří toto ustanovení nahradit vzájemně přijatelným a vynutitelným způsobem, bude uvedené ustanovení z této dohody vyloučeno, přičemž zbytek všeobecných podmínek bude vykládán tak, jako kdyby bylo dané ustanovení vyloučeno, a zůstane v platnosti.